வேண்டுவது பொறுமை வேண்டாதது கோபம்.

0

காலங்கள் மாறும் காட்சிகள் மாறும். வேண்டுவது பொறுமை வேண்டாதது கோபம்.

Advertisements